Woodware Systems EN | RU | LT | ET
WOODWARE TARKVARA   TEENUSED  
 
Woodware tree

LADU JA TOOTMINE
Detailsed ja spetsiifilised tootekirjeldused
Paindlik otsing
Seadistatavad arvestusühikud
Toimingupõhine lao- ja tootmisarvestus
Dokumentide genereerimine
Võimas aruannete generaator
FINANTS
Tegelik omahind
Toodangu tasuvus
TELLIMUSED
Vaba ladu ja tellimuste täitmine
Toodangu planeerimine
PAINDLIK ÜLESEHITUS
Kohandatav kasutajaliides
Automatiseerimine
Vöötkoodid

LADU JA TOOTMINE

WOODWARE tarkvara südameks on paindlik ning detailne lao- ja tootmisarvestus. Selleks kajastatakse ettevõttes toimuvad tootmisprotsessid tarkvaras. Iga ettevõttes toimuva tootmisprotsessiga kaasneb muudatus laoseisus, mis samuti kajastub tarkvaras(laokanne). Laokanded on võimalik automatiseerida. Tulemuslikult juurutatud WOODWARE korral on tarkvara kasutajal võimalik saada täielik ülevaade ettevõttes hetkel toimuvatest ja toimunud tootmisprotsessidest ning laoseisust suvalisel hetkel alates tarkvara kasutusele võtust.

Detailsed ja spetsiifilised tootekirjeldused

Tootekirjeldused on mõeldud ettevõtte tootmisprotsessis kasutatavate toodete kirjeldamiseks. Tootekirjeldus koosneb eri tüüpi parameetritest, mida on võimalik eelnevalt määratleda (sh. nimetada neid vastavalt vajadustele). Tootekirjelduse parameetrite hulk ja nende erinevad tüübid annavad võimaluse väga eriotstarbeliste toodete kirjeldamiseks. Tootekirjelduste kasutamisega kaasneb detailne ülevaade laoseisust - kõigi toote parameetrite järgi on võimalik saada väljavõte laoseisust.

Paindlik otsing

Paindlik otsing võimaldab saada kiirelt detailse ülevaate ettevõtte suvalise hetke laoseisust. Kõige varasem laoseisu aeg sõltub tarkvara kasutusele võtu ajast. Lisaks on võimalik otsingusse kaasata kõik tootekirjelduses kasutatavad parameetrid, laoparameetrid ja tootmisprotsess. Otsingut saab kasutada laoseisu jooksvaks vaatamiseks ja aruannete genereerimiseks. Nii on lihtne kätte saada just vajalik informatsioon, kaasates tulemustesse ainult sobivate omadustega tooted ja kanded.

Seadistatavad arvestusühikud

Laoarvestuses kasutatakse nelja seadistatavat ühikut st. materjali on võimalik jälgida neljas erinevas koguses. Kõikide koguste/mõõtühikute nimetus on vabalt määratav ja kolme ühiku jaoks on võimalik määratleda koguse arvutusvalem. Põhiarvestusühikuna võib kasutada tükkide arvu, ja kolme lisaühikuna defineerida näiteks m, m2 ja m3.

Toimingupõhine lao- ja tootmisarvestus

WOODWARE tarkvara aluseks on ettevõttes toimuvad tegevused ehk protsessid. Protsess tarkvaras kirjeldab ettevõttes reaalselt asetleidvat toimingut. Üksikute protsesside abil kirjeldatakse kogu terviklik tootmisprotsess, alates (enamasti) materjali sisseostmisest ja lõpetades valmisprodukti müügiga. Ostu ja müügiprotsessi vahele saab ettevõte kirjeldada juba talle omaseid toiminguid kirjeldavad protsessid. Tarkvara kasutajal on täielik ülevaade ettevõttes käimasolevatest toimingutest ja nendesse kaasatud materjalidest.

Dokumentide genereerimine

Iga tehtava laokandega kaasneb võimalus koheselt genereerida ka vajalikud dokumendid nagu töökäsk, saateleht, vastuvõtuakt jt. Dokumentidel kajastuv informatsiooni hulk ja dokumentide vorming on eelnevalt kirjeldatavad dokumendi mallidena. Dokumendi malli abil saab paindlikult luua just Teile vajaminevaid dokumendi formaate. Dokumendimallid saab luua suvalises keeles.

Võimas aruannete generaator

WOODWARE tarkvara võimalike aruandevariantide arv ulatub sadadesse miljarditesse! Seda tänu vabalt kirjeldatavatele aruandemallidele. Aruandemall määratleb aruandes sisalduva info ja aruande formaadi.  Andmeväljadena on aruannetes kasutatavad tooteomadused, laoparameetrid, tootmisprotsess, tootmisprotsessi aeg jpt. Kogustena kõik eelnevalt defineeritud kogused, lisavõimalusena tooraine ja toodangu koguste erinevused ehk tootmiskaod. Finantsmooduli korral lisanduvad kulud, hinnad, kasum, kulu tooteühiku kohta. Kõiki andmevälju saab kaasata aruannetesse ükshaaval, muuta nende järjekorda aruannetes ja isegi vabalt grupeerida aruannet erinevate parameetrite järgi. Tootmisaruannete korral on võimalik saada ülevaadet periooditi, seda ka graafiliselt.

FINANTS

Lao- ja tootmisarvestusele on võimalik lisada rahalised väärtused. Rahalised väärtused saab anda suvalises valuutas, vastavalt ette antud kursile.

Tegelik omahind

WOODWARE tarkvara võimaldab pidevat automaatset omahinnaarvestust. Iga kande korral arvestatakse tooraine kuludega ja on võimalik lisada ka täiendavaid kulusid. Kulusid saab vastavalt soovile jagada kululiikide vahel ja vajadusel ka pärast kande lõpetamist korrigeerida. Kulude tagantjärele korrigeerimine muudab automaatselt ka kõigi sama materjaliga tehtud järgnevate kannete kulusid. Omahinna- ja kuluarvestus toimib kõigi kirjeldatud arvestusühikute alusel.

Toodangu tasuvus

Tänu aruannete generaatori võimalustele saab müüdud toodangu kohta luua erinevaid aruandeid, alates üksikute toodete tulususest, kuni erinevate tooterühmade ja klientide tasuvuseni. Soovi korral saab toodangule tehtud kulutused lahku lüüa eelnevalt kirjeldatud kululiikide lõikes.

TELLIMUSED

Tellimuste moodul võimaldab registreerida tellimusi toodetele. Tellitud materjali jaoks on võimalik broneerida laos olevaid tooteid. Broneeringuid, tellitud materjali ja vaba ladu on lihtne ja mugav jälgida nii jooksvalt, kui ka kasutades aruandeid. Tellimusi saab jälgida klientide, staatuste, tellimuse kuupäeva ja tähtaja järgi.

Vaba ladu ja tellimuste täitmine

Tellimuste täitmise funktsioon hoolitseb tellimusse kaasatud laobroneeringute leidmise eest ehk laobroneeringut konkreetses tellimuses on võimalikasendada teise tellimuse broneeringu või vabas laos leiduva tootega. See garanteerib paindliku ja kiirema tellimuste täitmise.

Tootmise planeerimine

Tellimuste moodul säilitab tellimused koos tellitud toodetega. Väljavõtet tellitud toodetest üle kõigi tellimuste on võimalik kasutada tootmise planeerimiseks.

PAINDLIK ÜLESEHITUS

Tänu oma ülesehitusele on Woodware tarkvara häälestatav väga erineva spetsiifikaga ettevõtete vajadusi rahuldavaks. Peale andmeväljade ja arvestusühikute vaba kirjeldamise saab ka andmesisestusel kasutada mitmeid erinevaid meetodeid. Alates käsitsi valikutest kuni vöötkoodidel põhinevate lahendusteni. Lisaks laialdasele häälestatavusele on võimalik funktsionaalsust oluliselt laiendada, integreerides süsteemi kliendipõhiseid erilahendusi.

Kohandatav kasutajaliides

Käsitsi sisestatavad andmemahud võivad olla väga erinevad. Selleks on programmi loodud erinevad sisestusviisid. Peale mitme erineva sisestusmeetodi on Woodware tarkvaraga võimalik kasutada sobivalt kohandatud terminallahendusi. Sellisel juhul on kasutajaliideses "peidetud" kõik üleliigne ja lisaks võib osa muidu käsitsi sisestatavast informatsioonist olla fikseeritud terminali seadetes. Woodware standardversiooniga on kaasas kaks erinevat terminallahendust.

Automatiseerimine

Woodware võimaldab automatiseeritud andmesisestust. Andmeallikatena on kasutatavad mõni muu tarkvara, vöötkoodi lugejad, mitmesugused mõõteseadmed. Näidetena on Woodware tarkvara integreeritud pikkusmõõtjate, palgiskännerite ja erinevate vöötkoodiskänneritega.

Vöötkoodid

WOODWARE tarkvara on võimalik integreerida erinevate vöötkoodisüsteemide ja seadmetega. Meie klientide juures on kasutusel nii online-skänneritel (skänner suhtleb pidevalt andmebaasiga üle WiFi võrgu), kui ka offline-skänneritel (andmevahetus toimub ainult skänneri sünkroniseerimisel arvutiga) põhinevad lahendused. Valmis lahendusena pakume offline-skänneritele sobivat tarkvara.

Loe veel erilahendustest...

 
KLIENDID   KONTAKT
Tarriks

Almo Hardwood

Balcas

Baltic Connexions

Ha Serv

IMB Puidutoodete AS

Lasita Maja AS

Nett AS

Palktare

RPM AS

Trives OÜ

Veel kliente...

 

Woodware Systems OÜ

Ülikooli 10
51003, Tartu
Eesti

+372 7 400 151
+372 50 90 435
+372 52 81 522

info@woodware.ee

www.woodwaresystems.eu
www.woodware.ee

 

SOOVIN LISAINFOT VÕI
TASUTA KONSULTATSIOONI

 
Minu E-mail
Minu kontaktandmed

Registreerumine ei too endaga kaasa ühtegi kohustust.